Наручите документа електронским путем

Грађанима Врачара смо омогућили наручивање електронским путем извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих за све уписане у књиге већине општина у Србији и уверења из књиге држављана за све уписане у књиге градских општина Београда.

- За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих потребно је платити републичку административну таксу 420 дин за изводе на домаћем обрасцу односно 690 дин за изводе на међународном обрасцу.

- За уверење из књиге држављана потребно је платити републичку административну таксу 740 дин.

- Републичка административна такса се не плаћа за социјална давања, за дечији додатак, за упис у школу или факултет, за регулисање војне обавезе, за заснивање радног односа и за пријаве за упис у матичне књиге.

- Достава извода кошта 360 динара (укључујући ПДВ). Таксе и трошкови доставе плаћају се куриру приликом преузимања извода.

- Изводи се уручују у року од 2-5 дана за лица са пребивалиштем на територији Града Београда - куриром. За лица са пребивалиштем ван територије Београда изводи се достављају путем поште,а рок доставе зависи од ажурности поште.

- Детаљније информације можете добити и на телефон 360-2-380


Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009 и 70/2011) предвиђа да се не плаћа такса за:

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;

2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;

3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;

4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;

5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;

6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом;

7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;

8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне обавезе; 9) списе и радње у поступку за сахрањивање;

10) поднеске упућене органима за представке и притужбе;

11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;

12) поднеске јавном тужилаштву;

13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;

14) молбе за помиловање и одлуке по тим молбама;

15) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и спискова за кандидовање;

16) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;

17) за потврду о пријему захтева;

18) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт.
стандардно / увећано

ћирилица / latinica

мапа сајта

штампање стране

twit

Oзакоњење објеката Политика квалитета

Контролне листеПолитика квалитета

Грађански водич кроз буџет

Грађански водич кроз буџет

Одговорно и поштенo

Одговорно и поштен

 

Политика квалитета

На кафу са председницом

na kafu s predsednikom

Питајте председницу

pitajte predsednika

Грађевинске дозволе обједињена процедура

gradjevinska dozvola objedinjena procedura

 

kol centar

Наручите документа

telefonom email-om

Видео галерија

youtube

Сертификати

sertifikati

 

Урбанизам

Квалитет ваздуха на Врачару

atm

Омладинско позориште Дадов

atm

Информатор о раду градске општине Врачар

informator

 

Урбанизам

 

скупштина

Финансирање спорта

Спорт
<

Финансирање удружења

Удружења
>

 

НАЛЕД
-->

Конкурс за пројекте у култури

poziv za preduzetnike