Povratak na glavnu stranu sajta Opstine Vracar

ГРАД БЕОГРАД

Градоначелник

Комисија за финансирање пројеката невладиних организација

објављују

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ДРУШТВЕНИХ И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2006. ГОДИНИ

Право учешћа имају друштвене и невладине организације које су регистроване у Београду најмање једну годину и које имају делатност на подручју града Београда из области образовања, културе, спорта, заштите животне средине и других области (области које нису из домена социјалне и дечије заштите, здравствене заштите и заштите инвалида).

Уз пријаву доставити:
- доказ о регистрацији у Београду,
- кратак опис делатности (до три стране),
- пројекат којим се конкурише (до шест страна),
- евентуалне препоруке експерата из области на које се односи пројекат,
- извештај о реализацији досадашњих пројекaта и финансијски извештај.

Организације могу да конкуришу за укупно утврђену вредност пројекта или за део средстава који им недостаје, уз обавезну гаранцију (изјаву) да нису добили средства од других донатора, за целокупну вредност пројекта или за део недостајућих средстава за који се конкурише.

Пројекат треба да садржи: назив; област; скраћену верзију; назив организације (адреса, телефон, факс, e-mail); буџет (навести вредност пројекта и износ који се тражи); податке о овлашћеном или одговорном лицу за реализацију (име и презиме, адреса за контакт, адреса електронске поште); број рачуна и рок завршетка пројекта.
Овлашћено лице за реализацију пројекта дужно је да достави писану изјаву да ће добијена средства употребити за реализацију усвојеног пројекта.

Рок за достављање пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаву послати на адресу: Град Београд, Секретаријат за финансије, Комисија за финансирање пројеката невладиних организација, Београд, Трг Николе Пашића 6, са назнаком „Пријава на конкурс за финансирање друштвених и невладиних организација”.

Комисија ће донети одлуку у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Оглас је објављен 18. маја 2006. године.Архива вести